VERDVANA'S BLOG Verdvana

OrCAD启动时弹出网页的解决办法


1 问题

        Cadence的安装选择的是吴川斌的博客上提供的阿狸狗破解大师。但是打开其中的Orcad打开时会一直弹出如下的IE网页:

1

        根据老吴自己的办法并不能解决,所以就想着能不能让IE屏蔽掉这个网站。

  • 开发环境:
    • Cadence SPB 17.2
  • 操作系统:
    • Windows 10 Pro 1903

2 解决办法

        打开IE浏览器,点击“工具(Alt+X)”,选择“Internet选项”:

2

        选择“安全”选项卡,点击“受限的站点”:

3

        点击“站点”,弹出如下对话框:

4

        将OrCAD经常弹出的网页地址添加进去,点击“添加”,点击“确定”。再次打开OrCAD,那个网页不再弹出。


        告辞。